Chuyên Mục

Máy Chủ Dell

Server Dell EMC PowerEdge R540 Xeon-S 4214...

89.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4214
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x3.5" Hot Plug HDD, 4TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge R540 Xeon-S 4214...

85.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4214
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 12x3.5" Hot Plug HDD, 1TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge R540 Xeon-S 4210...

79.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4210
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 12x3.5" Hot Plug HDD, 2TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge R540 Xeon-S 4210...

78.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4210
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x3.5" Hot Plug HDD, 2TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge R540 Xeon-S 4210...

76.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4210
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x3.5" Hot Plug HDD, 1TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge R540 Xeon Bronze...

67.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Bronze 3204
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x3.5" Hot Plug HDD, 2TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge R640 Xeon-S 4214...

92.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4214
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x2.5" Hot Plug HDD, 600GB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge R640 Xeon-S 4210...

88.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4210
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x2.5" Hot Plug HDD, 1.2TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge R640 Xeon-S 4210...

85.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4210
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x2.5" Hot Plug HDD, 600GB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210...

88.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4210
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x3.5" Hot Plug HDD, 2TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210...

87.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4210
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x3.5" Hot Plug HDD, 1.2TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210...

86.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4210
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x3.5" Hot Plug HDD, 1.8TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge T640 Xeon-S 4210...

86.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4210
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 16x2.5" Hot Plug HDD, 600GB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge R440 Xeon-S 4210...

73.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4210
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x2.5" Hot Plug HDD, 1.2TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge R440 Xeon-S 4210...

71.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4210
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 4x3.5" Hot Plug HDD, 2TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge R440 Xeon-S 4208...

69.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4208
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 4x3.5" Hot Plug HDD, 1.2TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge R440 Xeon-S 4214...

79.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4214
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x2.5" Hot Plug HDD, 600GB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge R440 Xeon-S 4210...

69.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4210
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x2.5" Hot Plug HDD, 600GB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge R440 Xeon Bronze...

61.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Bronze 3204
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x2.5" Hot Plug HDD, 1.2TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge T440 Xeon-S 4210...

70.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4210
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 16x2.5" Hot Plug HDD, 1.2TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge T440 Xeon-S 4210...

66.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4210
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x3.5" Hot Plug HDD, 2TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge T440 Xeon-S 4210...

64.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4210
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x3.5" Hot Plug HDD, 1TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2176...

48.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, E-2176G
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x3.5" Hot Plug HDD, 4TB HDD
Hệ điều hành: NoOS

Server Dell EMC PowerEdge T340 Xeon E-2144...

45.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, E-2144G
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 8x3.5" Hot Plug HDD, 1TB HDD
Hệ điều hành: NoOS